เรื่องต้องรู้พฤติกรรมการซื้อของคนไทยในช่วงโควิด


ผลกระทบจากการระบาดของโรค COVID-19 ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงไปทั่วโลกและส่งผลให้เศรษฐกิจถดถอยจากพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนไปอย่างมีนัยสำคัญ แน่นอนว่าคนไทยมีพฤติกรรมการบริโภคต่อสินค้าและบริการเปลี่ยนแปลงมาก เป็นเรื่องที่คนทำธุรกิจควรรู้

คนไทยจะมีความระมัดระวังและประหยัดกันมากขึ้น

เมื่อรูปแบบการใช้จ่ายของคนไทยจะมีความระมัดระวังและประหยัดกันมากขึ้น การใช้จ่ายสิ่งของที่จำเป็นอย่างอาหารและเครื่องดื่ม สินค้าสำหรับสุขภาพและความงามก็ไม่ได้ลดน้อยลงไป แต่คนส่วนใหญ่ได้หันมาจับจ่ายใช้สอยทางออนไลน์กันมากขึ้น โดยเน้นการกักตุนซื้อของครั้งละจำนวนมาก ๆ ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น ธุรกิจขายอาหาร เครื่องดื่ม ควรทำตลาดออนไลน์กับผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง

คนที่มีรายได้มากก็จะคำนึงถึงความคุ้มค่าของสินค้า

มาต่อกันที่พฤติกรรมการซื้อสินค้าประเภทยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและศึกษาก่อนตัดสินใจซื้อกันบ้าง ผู้ที่มีรายได้น้อยก็จะชะงักการซื้อสินค้าไปก่อน ส่วนคนที่มีรายได้มากก็จะคำนึงถึงความคุ้มค่าของสินค้า ซึ่งแม้ว่าแต่ละแบรนด์จะมีรายได้ลดลง สิ่งที่ควรทำคือการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า โดยใช้การสื่อสารที่แสดงถึงความจำเป็นและโปรโมชั่นของสินค้านั้น ๆ ทางออนไลน์ เพื่อจะได้เป็นแบรนด์ที่ถูกเลือกในวันข้างหน้า

เพราะพฤติกรรมการซื้อมีผลโดยตรงต่อยอดขาย คนทำธุรกิจจึงต้องหมั่นอัปเดตพฤติกรรมการซื้อเพื่อนำไปปรับปรุงสินค้าหรือบริการให้สอดคล้องกับความต้องการ รวมถึงนำไปวิเคราะห์ว่าควรใช้เครื่องมือใดในการทำโฆษณาเพื่อให้สินค้าหรือบริการเข้าถึงผู้ซื้อมากยิ่งขึ้น

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts