เพิ่มโอกาสปิดการขาย ต้องรู้เทรนด์ความต้องการของลูกค้า


ปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีที่เจริญมากขึ้น ทำให้คนติดต่อสื่อสารกันง่ายมากขึ้น ซึ่งรวมถึงการซื้อสินค้า ที่ต่างจากในอดีตที่มีแต่เฉพาะแบบ offline กล่าวคือผู้คนต้องไปเลือกซื้อที่ร้านค้าโดยตรง กลายเป็นการซื้อขายแบบ online ที่ผู้คนสามารถเลือกซื้อสินที่ไหนก็ได้ เพียงมีอินเทอร์เน็ต ซึ่งตลาดในโลก online มีความหลายหลายและใหญ่กว่าในตลาดแบบ offline อย่างมาก เพราะเสมือนผู้คนทั่วโลกสามารถเข้าถึงสินค้านั้นได้

อย่างไรก็ตามที่กล่าวมานั้นเป็นเพียงความใหญ่ ซึ่งเปรียบเสมือนโอกาสที่มีมาก แต่มิได้หมายความผู้ประกอบธุรกิจ แม้ในตลาดแบบ online ซึ่งเป็นตลาดขนาดใหญ่จะประสบความสำเร็จในการขายได้ หากไม่เข้าใจลูกค้าและตลาดดีพอ ซึ่งในเบื้องต้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการรู้ความต้องการของลูกค้า ซึ่งเป็นความต้องการของตลาด ตลอดจนเป็นสิ่งที่แตกต่างจากสิ่งทั่วไป ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว สิ่งที่แตกต่างไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งใหม่ เพียงแต่มีเอกลักษณ์เฉพาะ สามารถดึงดูดความสนใจของลูกค้าได้ เพื่อความเข้าใจมากขึ้น ขอยกตัวอย่างธุรกิจตุ๊กตาของเล่นเด็ก ซึ่งประสบความสำเร็จดังนี้

ธุรกิจกิจตุ๊กตาของเล่นเด็ก นำเข้ามาไทยตัวละ 75 บาท หากเป็นเพียงการซื้อมาแล้วขายไป อาจขายตัวละ 80-90 บาท เป็นอย่างมาก และมีความเป็นได้สูงที่ธุรกิจอาจถึงจุดอิ่มตัวเร็ว เนื่องจากเป็นสิ่งที่เลียนแบบได้ง่าย เพียงแค่สามารถนำเข้ามาก็ขายได้เหมือนกันแล้ว อย่างไรก็ตามด้วยการสร้างความแตกต่าง ผู้ประกอบธุรกิจจึงมีการเปิดบริการรับปักชื่อบนตุ๊กตานั้นให้ลูกค้า ทำให้ตุ๊กตานั้นแม้ไม่ใช่สิ่งใหม่ แต่ก็กลายเป็นสิ่งที่แตกต่างได้ ปรากฏว่าราคาตุ๊กตานี้สามารถขายได้สูงถึงตัวละ 200 บาท เป็นต้น

จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าในความเป็นจริงแล้ว การที่จะประสบความสำเร็จในธุรกิจ สามารถปิดการขายได้ มีองค์ประกอบสำคัญคือ การรู้เทรนด์ รวมถึงเข้าใจความต้องการของลูกค้า พร้อมทั้งสร้างสิ่งแตกต่างที่เป็นลักษณะเฉพาะ มีความโดดเด่นเมื่อเทียบกับสินค้าอย่างเดียวกัน หากทำได้แล้ว เชื่อว่าธุรกิจนั้นต้องสำเร็จอย่างแน่นอน

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts