top of page

หมดปัญหา เรื่องการยิงโฆษณาให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย ด้วยระบบ Fastket AI


เราได้มีการคิดค้น และพัฒนาระบบ AI มาตลอด 3 ปี โดยภายในระบบ เราได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลการทำโฆษณาขององค์กรจากแพลตฟอร์มต่างๆ มาวิเคราะห์เพื่อนำไปปรับปรุงกลยุทธ์การทำการตลาดโฆษณาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพื่อกำหนดกลุ่มเป้าหมายในการทำโฆษณาให้มีความแม่นยำ


ระบบ AI ของเรา สามารถประเมินงบประมาณกับผลลัพธ์การทำโฆษณาที่สามารถนำใช้ไปได้จริง เพื่อช่วยในการตัดสินใจถึงความคุ้มค่าในการลงทุน อีกทั้งยังสามารถชี้วัดถึงงบประมาณโฆษณาเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน เพื่อนำมาปรับกลยุทธ์และรูปแบบของโฆษณาได้อีกด้วย


6 views0 comments

Comments


bottom of page