top of page

Praline

Challenge

Praline Salon เป็นแบรนด์ร้านทำผม ที่มีบริการทำผมแบบครบวงจร โดยทางเราเข้ามาช่วยในเรื่องของการทำการตลาดออนไลน์ เพื่อให้ Praline Salon กลายเป็นที่รู้จัก และมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการเพิ่มมากขึ้น

How do we do?

ทางทีมมองว่า Praline Salon มีความน่าสนใจในตัวเองอยู่แล้วทั้งบริการต่าง ๆ รวมถึงผลงานของช่าง ทางเราจึงนำงานเหล่านั้นมาออกแบบอาร์ทเวิร์คและทำการประชาสัมพันธ์ ผ่านการทำโฆษณาควบคู่ไปกับการทำโปรโมชั่น

scd.jpg
CASESTUDY_PRALINE-02.jpg
Copy of Artboard 2.jpg
bottom of page